Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Stranda VGS > Skulen > Foreldre > Informasjon

Informasjon

Foreldremøte og informasjonsskriv

  • Sjå dokumentilsta til høgre på sida.

Lenker til digitale informasjonssystem

  • SkoleArena.no - del av vårt digitale administrasjonssystem 
    • Fråværs- og merknadsføring
    • Vurderingar (karakterar og skriftlege tilbakemeldingar)
    • Foreldrepålogging (Sjå rettleiing i dokumentlista til høgre på sida)

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga er ei nasjonal obligatorisk undersøking som gir elevane muligheit til å seie meininga si om læring og trivsel i skulen. Den blir gjennomført for alle elevane ved skulen i siste del av hausthalvåret. Sjå informasjon på Utdanningsdirektoratet sine websider: http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/.

Undervisningsevaluering

Undervisningsevalueringa er eit digitalt spørjeskjema der elevane gir si vurdering av ulike sider ved undervisninga, avgrensa til eitt fag og ein faglærar. Formålet med undervisningsevalueringa er å gi elevar og lærarar eit grunnlag for dialog om undervisninga, med fokus på kva som fungerer godt og kva som kan justerast/betrast. Blir gjennomført for alle elevane ved skulen i siste del av hausthalvåret. Sjå informasjonsskriv i dokumentlista til høgre på sida og informasjon på websidene til Møre og Romsdal fylkeskommune: https://mrfylke.no/nyheiter/informasjon-til-elevar-og-foeresette-om-undervisningsevalueringa-2019-2020.